(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl
1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

previous arrow
next arrow

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Tłuszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zstluszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • możliwość pomniejszenia liter
   • przyjazna dyslektykom
   • podświetlane linki
   • podkreślone linki
   • skala szarości

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 17.02.2022r

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół w Tłuszczu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt przez e-mail: zsztluszcz@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 777 42 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół w Tłuszczu znajduje się przy ulicy Radzymińskiej 2, 05-240 Tłuszcz.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kolejowej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie pochylnię i drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Brak jest pochylni bądź wind komunikacyjnych aby dostać się na piętro. Przed wejściem znajdują się dzwonki, umożliwiające zasygnalizowanie potrzeby zejścia pracownika w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie ze szczególnymi potrzebami. Budynek warsztatów szkolnych posiada pochylnię umożliwiającą wejście dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki nie posiadają oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu, który naprowadza dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Szkoła ma własny parking pomiędzy szkołą a budynkiem warsztatów. Są wydzielone dwa miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kalendarz wydarzeń

Dziennik Vulcan

Plan lekcji-maj 2024

Archiwum strony

Czcionka
Kontrast