(29) 777-42-00 zsztluszcz@poczta.onet.pl
1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

1
Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
tel./fax: (29) 777-42-00

previous arrow
next arrow

Rekrutacja

Nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0,35
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • Klasa psychologiczno-pedagogiczna– język angielski, biologia
 • Technik mechanik – język angielski, fizyka
 • Technik usług fryzjerskich – język angielski, chemia
 • Technik transportu kolejowego – język angielski, geografia
 • Mechanik pojazdów samochodowych – język angielski, fizyka
 • Klasa wielozawodowa – język angielski, geografia

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
4. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się –7 punktów
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów
 2. dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym –4 punktów
 2. krajowym – 3 punktów
 3. wojewódzkim – 2 punktów
 4. powiatowym –1 punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Łącznie kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 2 sierpnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
2 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
4 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kalendarz wydarzeń

Dziennik Vulcan

Plan lekcji

Archiwum strony

Czcionka
Kontrast