Rekrutacja

Nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021

Nabór elektroniczny - logujemy się do systemu

ZASADY PRZYJĘĆ

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko dokumenty kompletne.

Po zebraniu wszystkich danych kandydaci zostaną przydzieleni do określonej klasy na podstawie wskazanych preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

      języka polskiego

      matematyki

            mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • Klasa psychologiczno-pedagogiczna– język angielski, biologia
  • Technik mechanik – język angielski, fizyka
  • Technik usług fryzjerskich – język angielski, chemia
  • Technik transportu kolejowego – język angielski, geografia
  •  Mechanik pojazdów samochodowych – język angielski, fizyka
  • Klasa wielozawodowa – język angielski, geografia

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      celujący –18 punktów;

      bardzo dobry –17 punktów;

      dobry –14 punktów;

      dostateczny –8 punktów;

      dopuszczający –2 punkty.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b)    tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)    tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b)    tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c)    tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)    dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)     tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,

b)    dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c)    dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f)     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)    międzynarodowym – 4 punkty

b)    krajowym – 3 punkty

c)    wojewódzkim – 2 punkty

d)    powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Łącznie kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

       1) wielodzietność rodziny kandydata;

       2) niepełnosprawność kandydata;

       3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

       4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

       5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

       6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

       7) objęcie kandydata pieczą zastępczą


PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22  sierpnia  2020 r.
 2. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2020_21.pdf

October 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top