Rekrutacja

Nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021

Nabór elektroniczny - logujemy się do systemu

 

ZASADY PRZYJĘĆ

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko dokumenty kompletne.

Po zebraniu wszystkich danych kandydaci zostaną przydzieleni do określonej klasy na podstawie wskazanych preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

      języka polskiego

      matematyki

            mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

Wynik przedstawiony w procentach z:

·         języka polskiego,

·         historii i wiedzy o społeczeństwie,

·         matematyki,

·         przedmiotów przyrodniczych

·         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • Klasa psychologiczno-pedagogiczna– język angielski, biologia
  • Technik mechanik – język angielski, fizyka
  • Technik usług fryzjerskich – język angielski, chemia
  • Technik transportu kolejowego – język angielski, geografia
  •  Mechanik pojazdów samochodowych – język angielski, fizyka
  • Klasa wielozawodowa – język angielski, geografia

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia gimnazjum:

      celujący –18 punktów;

      bardzo dobry –17 punktów;

      dobry –14 punktów;

      dostateczny –8 punktów;

      dopuszczający –2 punkty.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub gimnazjum  z wyróżnieniem 7 punktów
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b)    tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)    tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b)    tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c)    tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)    dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,

d)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)     tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)    dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,

b)    dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c)    dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f)     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)    międzynarodowym – 4 punkty

b)    krajowym – 3 punkty

c)    wojewódzkim – 2 punkty

d)    powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Łącznie kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

       1) wielodzietność rodziny kandydata;

       2) niepełnosprawność kandydata;

       3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

       4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

       5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

       6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

       7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2019_20.pdf

December 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top