Terminy 2020/2021

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 4 sierpnia 2020 r.
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
 7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem* od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (kandydat wypełnia elektronicznie, drukuje i dostarcza do sekretariatu szkoły).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 2 zdjęcia.
 4. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum lub w szkole podstawowej.
 5. Zaświadczenia potwierdzające:
  • zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.;
  • przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych;
  • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 7. Zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 1 września 2020 roku podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu - druk zaświadczenia kandydat odbiera w sekretariacie szkoły.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - 2020_21.pdf

January 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top