Rekrutacja

Nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019

Nabór elektroniczny - logujemy się do systemu

ZASADY PRZYJĘĆ

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko dokumenty kompletne.

Po zebraniu wszystkich danych kandydaci zostaną przydzieleni do określonej klasy na podstawie wskazanych preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

  1. wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów (na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu);
  2. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przy rekrutacji do wybranej klasy, świadectwo z wyróżnieniem - maksymalnie 79 punktów;
  3. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 21 punktów.

Łącznie kandydat do klasy pierwszej może uzyskać 200 punktów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

Klasa

Przedmioty punktowane w procesie

rekrutacyjnym

psychologiczno-pedagogiczna

j. polski, j. angielski, matematyka, biologia

biznesowa z elementami reklamy

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

technik mechanik

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka

technik usług fryzjerskich

j. polski, j. angielski, matematyka, chemia,

technik transportu kolejowego

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

mechanik pojazdów samochodowych

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka

wielozawodowa

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

 Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można otrzymać:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interd

5 punktów

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punktów

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym

20 punktów

bardzo dobrym

18 punktów

dobrym

13 punktów

dostatecznym

8 punktów

dopuszczającym

2 punkty

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym

20 punktów

bardzo dobrym

18 punktów

dobrym

13 punktów

dostatecznym

8 punktów

dopuszczającym

2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym

20 punktów

bardzo dobrym

18 punktów

dobrym

13 punktów

dostatecznym

8 punktów

dopuszczającym

2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym

20 punktów

bardzo dobrym

18 punktów

dobrym

13 punktów

dostatecznym

8 punktów

dopuszczającym

2 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym

20 punktów

bardzo dobrym

18 punktów

dobrym

13 punktów

dostatecznym

8 punktów

dopuszczającym

2 punkty

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

O ile kandydat nie zostanie przyjęty na wybrany kierunek, szkoła w miarę posiadanych miejsc będzie proponowała mu inny kierunek nauki.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz kalendarz - .pdf

December 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plan lekcji

Archiwum strony

BIP:


Strona naszej
Szkoły w Biuletynie
Informacji Publicznej
               
Organ
nadzorujący:Mazowiecki
Kurator
Oświaty
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w Warszawie
                Organ
prowadzący:Powiat
Wołomiński
                Współpraca:
Koleje
Mazowieckie
Politechnika
Warszawska
Go to top